Žijeme v přelomové době, která přináší i změnu podmínek pro život. Spolu s celospolečenskými výzvami přichází i potřeba proměny vzdělávání.  Naší vizí je vytvářet podmínky pro rozvoj takového typu vzdělanosti, na základě kterého budeme schopni ve stále častěji se měnící situaci reagovat tvořivým a moudrým způsobem.  Bude zapotřebí rozvíjet se v celistvé osobnosti, schopné ve svém vědomí zahrnout nejen sebe a lidské společenství, ale i Zemi, kterou dokážeme znovu proměnit v Zemi živou.

Potřebujeme novou kosmologii, která je propojená s duchovní stránkou lidstva a má participativní povahu, díky níž se může každý z nás podílet na tvůrčím procesu bytí. Nový příběh posiluje spolubytí na rozdíl od oddělenosti, synergickou spolupráci místo soutěže, tvůrčí život v souladu s přírodou místo destrukce. Přináší naději, znovunalezení hodnot, smyslu a uvědomění, že jako lidé se svými životy dotýkáme hlubin bytí  a obecného řádu věcí. 

Víc, než kdy jindy závisí na přijetí osobní zodpovědnosti za udržitelný vývoj světa a za to, jak sa postavíme vůči velkým výzvám naší doby. Prakticky každá struktura a instituce kolem nás potřebuje inovaci anebo transformaci a má-li naše civilizace zůstat životaschopná, je potřeba opětovně definovat, jak vidíme sebe a své vztahy se společenstvím života na Zemi. čti více

Důležitou úlohu při novém uchopení naší identity sehrává impuls postmoderny. Negativním aspektem postmoderní dekonstrukce je hodnotová fragmentace, skepticismus a relativismus. Její pozitivní rozměr ale uznává zásadní autonomii lidské bytosti a historicky mimořádnou pružnost v postoji k realitě, jenž se vyznačuje tendencí zrcadlit perspektivu, prostřednictvím které k ní člověk přistupuje. 

Nastíněná pozice zdůrazňuje potenciál a zodpovědnost ležící na každém jednotlivci. Vzhledem ke skutečnosti, že bohatost naší zkušenosti potvrzuje v podstatě neomezené množství světonáhledů, hlavní výzvou, před kterou dnes stojíme, je zvolit takovou soustavu perspektiv, která dokáže vystihnout komplexnost celé této situace a zároveň do individuálního i společenského života vnést kvality, které jsou pro smysluplnou budoucnost našeho světa klíčové. Centrální úlohu v této snaze sehrává holistické vzdělávání.