LEKTOR: VLADO LOBOTKA, M.A.

ANOTACE

Naše doba je vzhledem k povaze velkých existenčních výzev poukazujících v každé oblasti na zásadní systemické problémy zcela mimořádná. Poprvé v našich dějinách disponujeme možnostmi v pozitivním i negativním smyslu zasahovat do planetárních procesů na globální úrovni. Tak jako v případě minulých zlomových bodů, i dnes tím zásadním faktorem rozhodujícím o výsledku tohoto střetu bude naše tvůrčí imaginace a naše schopnost aktivovat vyšší lidský potenciál. Jelikož autenticky nové impulzy není ve většině případů možné nalézt v zavedeném a institucionalizovaném systému hodnot, klíčová otázka zní: Jak v dnešním hodnotovém chaosu a intelektuální záplavě navzájem často protichůdných idejí rozlišit impulzy s potenciálem stimulovat výše tvůrčí schopnosti od jejich napodobenin, které jen replikují a konzervují status quo? Historicky měli takové impulzy většinou charakter zdánlivého “bláznovství”, protože byly zasazeny do rámců, které radikálně přesahovaly hranice toho, co bylo v dané společnosti považováno za myslitelné a možné. Stejně tomu bude s velkou pravděpodobností i teď. V průběhu kurzu se pokusíme najít odpověď nejen na tuto otázku, ale řadu dalších. Má celý dosavadní kulturní vývoj nějaké smysluplné směřování? Jak různé struktury vědomí souvisí se systémem společensky uznávaných hodnot? Co nám může pomoci v sobě rozvinout kvality potřebné k tomu, abychom se, jak jednotlivci i jako celé lidské společenství, mohli povznést k novému tvůrčímu vzletu?

 

OBSAH KURZU

Většina současných myslitelů reflektujících pozadí Velkých výzev nejde dál než k analýze jejich povrchových symptomů v oblasti ekonomiky, politiky nebo ekologie. Ačkoli to, zda určitá civilizace bude vzkvétat nebo chřadnout souvisí především s tím, jaké hodnoty jsou v ní vyznávané, oblast kultury a etiky a také faktory jako kultivace vědomí, tvůrčí imaginace, empatie, vyšší emoce a vůle k smyslu či důstojnosti, v jejich myšlení z větší části absentují. Právě zaměření na tyto kvality tvoří jádro myšlení filozofů kultury A.Toynbeeho, P. Sorokina, J.Gebsera, K. Wilbera a N. Losského. Pokud dokážeme sáhnout do hlubin, z nichž pramení naše schopnost nahlížet na svět svěžím způsobem, nacházet skryté vzory a odhalovat jemné spojitosti mezi zdánlivě nesouvisejícími fenomény, a přeměňovat nové plodné myšlenky na skutečnost, krize se může stát šancí vedoucí k nové éře společenského rozkvětu.

Prostřednictvím čtení vybraných pasáží jejich díla a následných diskusí, si tak přiblížíme základní principy dynamiky činné v procesu vzestupu a úpadku historických civilizací, jakož i hlubší aspekty spojené s postupným vývojem vědomí celého lidstva. Účastníci kurzu se v jeho průběhu naučí rozlišovat mezi projevy struktur vědomí příznačnými pro jednotlivá vývojová stadia, kterými lidstvo v průběhu svých dějin procházelo. Přiblížíme si, jakou podobu tyto struktury nabírají v individuální psychologii, naučíme se jasněji vnímat architekturu jemných souvislostí tvořících hlubinný rámec socio-kulturních i psychologických dějů a zároveň si ukážeme, jak toto poznání využít v lepší orientaci v dnešní spletité době plné turbulentních změn.

  1. Kulturní tvořivost a její role v životě civilizací 1 (A. Toynbee)
  2. Kulturní tvořivost a její role v životě civilizací 2 (A. Toynbee)
  3. Socio-kulturní dynamika v umění (P. Sorokin)
  4. Socio-kulturní dynamika ve filozofii a etice (P. Sorokin)
  5. Archaická struktura vědomí (J. Gebser & K. Wilber)
  6. Magická struktura vědomí (J. Gebser & K. Wilber)
  7. Mýtická struktura vědomí (J. Gebser & K. Wilber)
  8. Mentální struktura vědomí (J. Gebser & K. Wilber)
  9. Integrální struktura vědomí (J. Gebser & K. Wilber)

 

LITERATURA

Capra, F. (2002). Bod obratu. Dharmagaia.
Diamond, J. (2011) Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. Penguin Books.
Feuerstein, G. (1987). Structures of Consciousness. Integral Publishing.
Gebser, J. (1986). The Ever-present Origin. Ohio University Press.
Hegel, G. W. F. (2004). Filosofie dějin. Nová tiskárna Pelhřimov.
Lessing, G. E. (1908). Education of the Human Race. Teachers College Columbia University.
Losskij, N. (2004). Nauka o reinkarnaci. Refugium.
Popper, K. (2000). Bída historicismu. Oikoymneh.
Sorokin, P. (1970). Social and Cultural Dynamics. Sargent.
Sorokin, P. (1948). Krize naší doby. TVD Československého obchodnictva.
Spengler, O. (2010). Zánik Západu. Academia.
Toynbee, A. (1987). A Study of History (ed. Somervell D.C). Oxford University Press.
Tarnas, R. (2015). Vášeň západnej mysle. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.
Wilber, K. (1995). Sex, Ecology, Spirituality. Shambhala.
Wilber, K. (1996). Up from Eden. Quest Books.
Wilber, K. (2010). Stručná historie všeho. Triton.