LEKTOR: VLADO LOBOTKA, M.A.

ANOTACE

Náš dnešní pohled na svět se zrodil zhruba před 500 lety, v myslích brilantních průkopníků novověké civilizace – Koperníka, Keplera a Galilea. Přinesl s sebou množství pozitiv v podobě bezprecedentního nárůstu individuálních svobod a stejně nebývalého kvantitativního nárůstu poznatků a možností ve všech empiricky orientovaných oblastech lidské činnosti. Tento epochální posun směrem vpřed s sebou ale přinesl i řadu problematických aspektů. V čistě mechanicky orientovaném kosmologické rámci, ve kterém chybí jakákoliv základna pro duchovní, morální a estetické hodnoty, se člověk snadno stává obětí čistě utilitárního uvažování redukujícího základní lidské motivace na přízemní egoismus. V odčarovaném světě zbaveném subjektivity a vnitřního rozměru je všechno dovoleno a nic nebrání tomu, aby i ty největší skvosty našeho kulturního a přírodního dědictví nebyly přeměněny na prostředky patologické konzumní spotřeby. Cílem kurzu je studentům zprostředkovat hlubší pochopení architektury kulturních a metafyzických souvislostí tvořících vnitřní identitu západní civilizace, které by mohlo sloužit jako východisko při vědomém formování nové, integrální perspektivy světa, překypující spoustou možností vedoucích k naší společné, smyslem naplněné budoucnosti.

 

OBSAH KURZU

Světonázor, který člověk zastává, představuje mnohem více než jen způsob, jakým se dívá na svět. Světonázor, se kterým se identifikujeme, ovlivňuje nejen kvalitu našeho vztahu k lidem, přírodě či okolnímu světu, ale i k nám samotným. Vstupuje do našeho nejhlubšího nitra, kde určuje meze našeho vnímání, jakož i to, zda něco považujeme za skutečnost nebo iluzi a zároveň vychází směrem ven, kde tvoří naši vnější skutečnost a formuje možnosti, které nám svět nabízí. Na čem je postaven náš moderní pohled na svět? Dokážeme si představit, že některé aspekty našeho vidění světa jsou již ve svých základech hluboko problematické, a že tak jako v případě středověkého přesvědčení, že Země je středem vesmíru, i některé dnes samozřejmé předpoklady o povaze světa a skutečnosti teprve čekají na své překonání? Co když nejen dnešní morální, sociální a ekologická krize, ale i naše existenční úzkost a rostoucí izolovanost v mezilidské oblasti souvisejí s naším viděním světa? Kým skutečně jsme? Jakou budoucnost chceme společně tvořit? A jaký pohled na svět by nám mohl pomoci se do této budoucnosti dostat?

V současné spletité situaci je možné jednat inteligentně pouze v míře v jaké rozumíme hlubšímu pozadí toho, co se kolem nás děje. Ve snaze o vybudování kontextu umožňujícího zodpovězení těchto otázek si společně projdeme hlavními křižovatkami kulturního a duchovního vývoje západní civilizace, a postupně, reflexí světonázorových perspektiv typických pro období antiky, středověku a novověku, si ukážeme, jak a proč historicky došlo k přijetí dnešního obrazu světa. Zároveň si jasně pojmenujeme základní principy, na kterých by mohl být vystavěn nový, na empatii a integritě založený pohled na svět.

  1. Platón a transcendentní svět idejí
  2. Aristoteles, imanence a obnovení rovnováhy
  3. Helénistická doba a novoplatonismus
  4. Křesťanství a pnutí mezi vírou a gnozí
  5. Zánik antického světa a kauza Origenes
  6. Scholastika a spor o univerzálie
  7. Renesance, reformace a kopernikánský obrat
  8. Racionalismus a romantismus jako dva póly novověkého pohledu na svět
  9. Krize dnešní doby a postmoderní mysl

 

LITERATURA

Abram, D. (2013): Kouzlo smyslů – Vnímání a jazyk ve více než lidském světě. DharmaGaia.
Capra, F. (2004): Tkáň života – Nová syntéza mysli a hmoty. ACADEMIA.
Capra, F. (2010): Skryté súvislosti. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.
Capra, F. (2002): Bod obratu. DharmaGaia.
Eisenstein, Ch. (2018): Krásnější svět je možný. Maitrea.
Grof, S. (2014): Psychologie budoucnosti. Argo.
Grof, S. (2013): Kosmická hra. Práh.
Kirchhoff, J. (2012): Vykoupení přírody a přirozenosti – Podněty pro kosmický obraz člověka a základy duchovní ekologie. Malvern.
László, E. (2005): Věda a ákášické pole – Integrální teorie všeho. Pragrma.
László, E., Grof, S., Russell, P. (2013): Revoluce vědomí. Carpe Momentum.
Russell, P. (2008): Od vědy k bohu – Fyzikova cesta do mystéria vědomí. Dybbuk.
Russell, P. (2011): Okno v čase. Dybbuk.
Sheldrake, R. (2002): Teorie morfické rezonance. Elfa.
Sheldrake, R. (2014): Nevysvětlené fenomény lidské mysli. Pragma.
Sheldrake, R. (2014): Mylné domněnky vědy. Fontána.
Tarnas, R. (2015): Vášeň západnej mysle. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.
Taylor, Ch.(1992): Sources of the Self. Harvard University Press.
Walsh, R., Vaughanová, F. (2011): Cesty k přesažení ega – Transpersonální vize. Triton.
Wilber, K. (2010): Stručná historie všeho. Triton.