LEKTOR: Ing. Leo Crlík

ANOTACE

Neudržitelný způsob života dnešní společnosti už není tajemstvím pro většinu obyvatelstva a tak se poslední roky ve stále větší míře rozvíjí debata o udržitelnosti ekologické, ekonomické i sociální. Ta s sebou přináší mnoho dílčích řešení, které však situaci v konečném důsledku nijak nezlepšují (tzv. Greenwashing). Jak tedy rozeznat udržitelná řešení od těch neudržitelných? Jak takové řešení navrhovat a realizovat? A je vůbec udržitelnost samotná tou konečnou metou, na kterou se jako společnost snažíme dostat? Není udržitelnost jen jakýmsi bodem zlomu, nulou na pomyslné ose mezi destrukcí a regenerací, kde v této chvíli stojíme právě na straně destrukce? Permakultura jako systematický nástroj na nacházení udržitelných a regenerujících řešení, který vychází z širšího celostního pohledu na svět, nabízí odpovědi na většinu z těchto otázek. Tento kurz je vstupem do světa permakultury, který účastníka seznámí se základními metodami a principy návrhu udržitelných lidských sídel a řešení a představí mu celostní pohled na svět, který může využít ve všech oblastech svého života.

 

OBSAH KURZU

Účastníci se seznámí se základními pilíři permakultury a permakulturního designu jako nástroje k nacházení udržitelných řešení. Kurz představí pohled, podle kterého dokážeme okolní přírodní i lidsky vytvořené systémy nejen vnímat z širšího celostního pohledu, ale také efektivně navrhovat a následně v opakovaných cyklech realizovat, udržovat a zlepšovat ku prospěchu všech zúčastněných. Osvojíme si základní principy používané při permakulturním designu, rozšíříme si vnímání přírody jako našeho učitele, který nám předkládá různá řešení a ukážeme si systematický přístup k návrhu udržitelných sídel založený na práci s energiemi, vodou i půdou v přírodě, přiměřených technologiích i funkčních principech, které systému dodávají stabilitu a udržitelnost. Získá přehled o důležitosti orientace prvků vůči slunci, o odklonění větru tam kde je to žádoucí a hlavně o možnostech konzervace, vsakování a zadržování dešťové vody. 

V průběhu kurzu si budeme rozvíjet základní permakulturní dovednosti od pozorování a rozšíření celostního vnímání světa až po zodpovědné vyhodnocování, které je možné použít pro jakoukoliv oblast našeho života. Účastníci se budou inspirovat využitím permakultury v ekologickém stavitelství a seznámíme se s příklady permakulturní ekonomiky, která zachovává energii peněz v regionu a podporuje místní společenství i regeneraci místních ekosystémů. Získají také přehled v sociální permakultuře, která vytváří udržitelné komunity odolné vůči klimatickým změnám i ekonomickým krizím, a seznámí se se základními principy udržitelných komunit. Závěrem úvodního kurzu permakultury se seznámíme s celostním přístupem ke zdraví, spiritualitou a duchovním rozvojem, který nám otevírá neomezené možnosti. 

Účastníkům bude umožněna účast na praktických pracovních setkáních při zakládání komunitní ekovesnice v Čechách s použitím permakulturních principů.      

  1. Permakultura – definice a etika, principy a postoje – způsob přemýšlení o přírodních systémech, půdě, vodě, vzduchu a ohni
  2. Principy z přírody – pozorování a interakce, používání biologických zdrojů, diverzita, efekt rozhraní systémů, stohování a vrstvení v prostoru a čase, malé intenzivní systémy, urychlování sukcese, možnost exkurze
  3. Přiměřené technologie, energie a funkční principy – zdroje energie, produktivita, cena za energii, minimalizace vstupů, minimalizace odpadu, konzervace energie, energetické cykly 
  4. Systematický přístup k návrhu udržitelných sídel – zóny, sektory, orientace svahu, produkce jídla blízko domova i ve městě, doprava, potravinová a energetická soběstačnost, semenaření, zvířata na pozemku
  5. Přístup k půdě, vodě, terénu – složení a vznik půdy, techniky práce s půdou, pohyb a zadržování vody v krajině a v domácnosti, redukce a zpracování odpadní vody, základní terénní úpravy
  6. Ekologické stavitelství – přírodní stavitelství, bioklimatické strategie, orientace a struktura staveb, technologie, host
  7. Permakulturní ekonomika – lokální ekonomika, alternativní ukazatele rozvoje, lokální měny, výměnné systémy, etické investování, celostní přístup k podnikání
  8. Sociální permakultura – udržitelná společnost, přístup k vlastnictví půdy a komunitní správa, družstevnictví, sdílené bydlení, komunity, ekovesnice, ekoměsta, výměnné pobyty
  9. Život v udržitelné komunitě – základy pro udržitelnou komunitu, empatická komunikace, způsoby rozhodování, sociokracie, síla záměru, řešení konfliktů, sdílení a vzájemné obohacování, pohled na zdraví a duchovní život, přirozené porody a důstojné umírání

 

LITERATURA

Dawson J., Norberg-Hodge H., Jackson R. (2010): Gaian Economics – Living Well within Planetary Limits. Permanent Publications.
Fukuoka, M. (2007):
Revolúcia jednej slamky. Alter-Nativa.
Harland M., Keepin W. PhD (2012): The Song of the Earth – a synthesis of the scientific & spiritual worldviews. Permanent Publications.
Hemenway, T. (2009): Gaia’s Garden – A Guide to Home-Scale Permaculture. Chelsea Green Publishing.
Holmgren, D. (2002): Permaculture – Principles and Pathways beyond Sustainability. Holmgren Design Services.
Christian Diana L. (2003): Creating a Life Together: Practical Tools to Grow Ecovillages and Intentional Communities Paperback. New Society Publishers.
Kosha A. Joubert, Robin A. (2007): Beyond you and Me – Inspirations and Wisdom for Building Community. Permanent Publications.
Krčma, L. A.; Petrová M. T. (2013):
Moje přírodní zahrada. Herausgeber und Verleger.
Mare E. Ch., Lindegger M. (2011): Designing Ecological Habitats – Creating a Sense of Place. Permanent Publications.
Mollison, B. (2012): Úvod do permakultúry. Alter-Nativa.
Mollison, B. (1988): Permaculture – A Designers‘ Manual. Tagari Publications.
Nagy, E. (2015): Manuál ekologickej výstavby. Alter-Nativa.
Rasper, M. (2014): Urban Gardening – Zahrady ve městě. Dauphin.
kolektív autorov (2011): Letem světem permakultury. Permakultura (CS). Zborník.
Vlašínová, H. (2006): Zdravá zahrada. ERA group.
Whitefield, P. (1996): Permakultura v kostce. Synergie.