LEKTOR: Ing. ZBYNĚK VLK

ANOTACE

Dnešní doba nás staví před zásadní globální environmentální otázky. Informací o prohlubujícím se kritickém stavu životního prostředí planety máme dostatek, a přesto je dlouhodobě patrné, že pouhé informace nestačí k tomu, abychom dokázali efektivně reagovat na takto komplexní situaci. Envorinmentální témata jsou bezprostředně propojena s fungováním společnosti a ekonomik. Máme-li mít naději v udržitelnou a smysluplnou budoucnost, potřebujeme se naučit umět si představit možné varianty udržitelného vývoje na globální i lokální úrovni, a dokázat s těmito novými perspektivami také pracovat. K tomu je užitečné porozumět kořenům současných problémů a seznámit se příklady již existujících pozitivních alternativ. Workshop nabídne vhled do jednotlivých témat a poskytne prostor pro jejich reflexi.

 

OBSAH WORKSHOPU

Studenti budou zkoumat propojenost oblastí životního prostředí, společnosti a ekonomiky, přičemž rozšíříme přístup „tří pilířů udržitelného rozvoje“. Pozornost workshopu se bude soustřeďovat do oblasti biosféry a ekosystémů, jejichž fungování je klíčové pro veškeré další oblasti udržitelného života na Zemi a s nimiž by sociální i ekonomická sféra měla být sladěna, pokud máme předejít prohlubování řady současných environmentálních i společenských výzev. Prozkoumáme teorii bezpečných planetárních hranic, která analyzuje oblasti biosféry, které jsou klíčové pro to, aby i následující generace obyvatel planety mohly důstojně žít. Zaměříme se na oblasti, které jsou již nyní v kritickém stavu (stav biodiverzity, důsledky nadužívání chemických látek v průmyslovém zemědělství, degradace vody a půdy). Pozornost bude věnována tématu klimatické změny, příčinám vzniku tohoto fenoménu a klimatickým výhledům do budoucna. Najdeme souvislosti mezi globální rovinou těchto a dalších témat a každodenní realitou života kolem nás. 

Prostřednictvím seznámení se s již existujícími modely fungování zemědělství, ekonomiky, vzdělávání či principy fungování organizací, které dovedou reagovat na současnou situaci a přispívat ke zlepšení kvality života lidí i planety se zamyslíme nad tím, jaké jsou možnosti proměny dění ve sféře našeho vlastního vlivu. Workshop bude veden interaktivní formou s aktivní participací studentů a prostorem pro reflexi jednotlivých témat. 

Workshop proběhne v Jindřichovicích pod Smrkem, kde na malém prostoru je několik ukázkových alternativ, přičemž zázemí a hlavní část programu bude v Žijícím skanzenu, kde se snažíme o trvale udržitelný způsob života. Workshop bude tedy propojen s praxí, studenti uvidí řadu možností na vlastní oči a budou moci nasát atmosféru existující alternativy. 

 1. Historický kontext – antropocén, průmyslový rozvoj a milníky globálního rozvoje v uplynulých staletích 
 2. Ekologická stopa a teorie planetárních hranic – zkoumání aktuální ekologické stopy vybraných zemí, představení konceptu bezpečného prostoru pro vývoj lidstva v rámci planetárních hranic, kritická reflexe existujících modelů zeleného růstu. Křivky exponenciálního růstu spotřeby a zároveň počtu obyvatel. 
 3. Ztráta biodiverzity – souvislosti a důsledky dnešní prohlubující se ztráty druhů, příklady dosažitelných řešení 
 4. Klimatická změna – Základy meteorologie a klimatologie, tvorba počasí, koloběh vody, srážky a výpar. Zpětný pohled na klimatické změny v průběhu vývoje planety a lidstva a jejich dopady. Souvislosti a důsledky probíhající klimatické změny, výhledy na roli změny klimatu pro dění v 21. století, výhledy na možnosti ovlivnění vývoje klimatické změny. 
 5. Voda a půda – Základy pedologie a hydrogeologie. Význam pro fungování společností i ekosystémů, příčiny současné degradace stavu vodních i půdních ekosystémů, možnosti jiného vývoje a kroky k dosažitelným změnám. 
 6. Ekologická stabilita krajiny – reakce různých typů ekosystémů na stres, Krajinné plánování – Územní systém ekologické stability, Plán společných zařízení při Komplexních pozemkových úpravách, Územní plánování. 
 7. Lesnictví – lesní vegetační stupně, skupiny lesních typů, malý a velký vývojový cyklus pralesa, přirozená a nepřirozená dřevinná a věková skladba, způsoby hospodaření v lese, tvorba humusu a vliv lesa na vodu v krajině. 
 8. Zemědělství – globální kontext rozvoje průmyslového zemědělství, environmentální dopady a souvislosti s vyčerpáním přírodních zdrojů, zužující se genofond osiva. jak uživit stoupající počet lidí? Představení úspěšných metod regenerace přírodních zdrojů prostřednictvím agroekologie na globální i lokální úrovni. Ekologické zemědělství, zemědělství jako tvorba krajiny.  
 9. Architektura – historické a novodobé stavební postupy, přírodní stavební materiály, zasazení architektury do krajiny, energetické úspory. 
 10. Zdroje energie – neobnovitelné a obnovitelné, limity krajinářské, ekonomické, z hlediska náročnosti výroby i z hlediska pravidelnosti a uchovávání dodávek – energetický mix. Nejčistší energie je ta nevyrobená. 
 11. Doprava a průmysl – změny ve 20. a 21. století, návrhy změn do budoucna. 
 12. Ekonomika – vliv uspořádání ekonomiky na kvalitu života společnosti, ekonomické nástroje v globálním světě (dotace, daňové úlevy, emisní povolenky, uhlíková daň, návrhy ekonomických nástrojů pro předejití klimatické změně), představení existujících alternativních modelů a jejich přínosů/omezení. 
 13. Spolupráce – nové modely fungování organizací, způsoby, vědomá práce s mocenskými vztahy. V čem se liší od stávajících hierarchických systémů, převládajících v současných organizacích a institucích? Jaké s sebou nesou přínosy a jaká mohou mít omezení? 
 14. Veřejná poptávka a kontrola – využívat demokratických nástrojů řízení a změny společnosti nebo jsou nedostatečné? Vedou nás politici nebo vedeme politiky? Umírněné nebo radikální protestní akce? Akce a reakce. Opatření proti koronaviru versus Green deal a nebo jako inspirace ke Green dealu?
 15. Vzdělávání – role vzdělávání pro orientaci ve světě čelícím výzvám na místní i globální úrovni, identifikace postojů, znalostí a dovedností potřebných proto, abychom se dovedli s proměňujícím se prostředím vyrovnávat. 
 16. Proč jsme vlastně tady? – koncepce Země jako školy pro náš vývoj, smysl našeho života na Zemi z hlediska širších souvislostí, odkud jdeme a kam, jsme tu chodci nebo poutníci? Princip karmy – žijeme v bezpečném světě? 
 17. Vlastní projekty – sdílení plánů, kam chtějí studenti zaměřit svou pozornost v navazujícím období a k jakým změnám tak mohou přispět, reflexe, konzultace záměrů 

 

LITERATURA

Schumacher, E.F. (1973) Malé je milé, aneb Ekonomie, která by počítala i s člověkem. DOPLNĚK Moldan, B. (2015) Podmaněná planeta. (2. vydání) KAROLINUM.
Laloux, F. (2016) Budoucnost organizací. PEOPLE COMM.
Shiva, V. (2016) Demokracie Země: Spravedlnost, udržitelnost a mír. BROKEN BOOKS. Eisenstein, Ch. (2018) Krásnější svět je možný, naše srdce to ví. MAITREA.
Cílek, V. a kol. (2011) Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur. ACADEMIA
Bárta, M. a kol. (2015) Povaha změny. VYŠEHRAD
Duvigneaud, P. (1988) Ekologická syntéza. ACADEMIA
Godron, R. F. M. (1993) Krajinná ekologie. ACADEMIA
Kender, J. a kol. (2004) Voda v krajině. CONSULT
Míchal, I. (1992) Ekologická stabilita. VERONICA
Norberg – Hodge, H. (1996) Dávné budoucnosti. DUHA
Newton, M. (2011) Tetralogie: Cesty duší, Osudy duší, Učení duší, Vztahy duší. EUGENIKA