LEKTOR: doc. ENZO ESSENZA, D.Phil.

ANOTACE

Ze sutin Druhé světové války vstoupilo mnoho zemí industrializovaného světa do epochy dlouhodobého růstu a stability. Jednotlivci, firmy i národy se však chovali, jako by nebylo zítřka. Nedbali na to, že nadměrná spotřeba, zadlužování, ekologická neuvědomělost a kulturní a hodnotový úpadek pozvolna rozmělňují základy života ve společnosti. Malé praskliny v politické, ekonomické, kulturní a ekologické sféře pozvolna přerostly v trhliny, a ty v otevřené propasti. Bez moudře vedeného formování budoucnosti mohou tyto propasti narůst do rozměrů tektonických zlomů, které ve společnosti rozpoutají síly srovnatelné se zemětřesením. Hlavním tématem kurzu je hledání odpovědí na otázku, jak můžeme individuálně i kolektivně přispět k tvorbě budoucnosti, která napravuje či zmírňuje negativní trendy. Vydáme se na transdisciplinární poznávací cestu, která nám pomůže pochopit komplexnost situace, v níž se nacházíme, její důsledky pro náš život a život na této planetě, a hledat východiska pro nastolení potřebných změn.

OBSAH KURZU

Tento kurz začíná průletem lokálními a globálními trendy 21. století v oblastech jako je ekologie, energie, doprava, zdraví, psychologie, demografie, technologie, média, ekonomika, politika, geopolitika, vzdělávání, architektura, urbanismus, zemědělství a výživa. V průběhu tohoto kurzu se budeme snažit pochopit, jak tyto trendy vznikly, jak se vyvíjely, jak se mohou vyvíjet v budoucnu, ale také, jak souvisejí s naším myšlením, prožíváním, konáním a s naší kulturou. Jelikož je tento vývoj propojen na mnoha úrovních, k porozumění nestačí pouhé zmapování různých fenoménů. Je zapotřebí rozvíjet způsoby myšlení odkrývající hlubinnou architekturu příčin, souvislostí a důsledků. Tradiční vzdělávací systém s jeho důrazem na hyperspecializaci zanedbává integrativní způsoby myšlení, intuitivní vnímání a další kompetence potřebné k porozumění souvislostem mezi jednotlivými oblastmi a jejich holistickým působením. Podceňován bývá i význam kultivace osobního charakteru, integrity, hodnotového dozrávání a odpovědnosti. Klíčová a často opomíjená dovednost je také aktivní imaginace budoucnosti a s ní spojený proces učení se z budoucnosti.

Kurz je zaměřen na rozvoj postojů a schopností potřebných pro předvídání budoucích trendů a hledání řešení výzev 21. století. Stimuluje osobní rozvoj studentů směrem k autentickému bytí a kritickému myšlení jako základu zdravého a konstruktivního působení ve světě. Kritické myšlení se vztahuje například na schopnost posoudit význam různých trendů či vhodnost zvolených opatření. Zároveň posiluje imaginativní kapacity způsobem, který zvýší míru připravenosti na budoucnost nejen ve smyslu „adaptace“ na možné scénáře světového vývoje, ale i ve smyslu aktivní spolutvorby žádoucí budoucnosti.

V rámci kurzu se dotkneme možného vývoje směrem k dystopii, celkově se však budeme orientovat především na podporu tvůrčích sil. Účastníci kurzu, vedeni otázkou „Jak Já a My můžeme tvořit budoucnost?“, budou pracovat na pozitivních kulturních, společenských a environmentálních scénářích a na konkrétních transformačních projektech.

Kurz je možné spolutvořit s účastníky, následující témata jsou proto indikativní:

  1. Možnosti a limity při zkoumání a předvídání budoucnosti
  2. Přehled trendů a jejich propojení
  3. Příklady klíčových trendů
  4. Jak se připravit na budoucnost a jak (spolu)tvořit budoucnost
  5. Kolektivní úsilí o transformaci
  6. Klíčové úkoly/výzvy pro jednotlivce
  7. Společenská evoluce a zápas paradigmat
  8. Lidstvo na prahu: Vhled do budoucnosti z duchovního pohledu
  9. Budoucnost světa a Já

LITERATURA

Big Tent Group, 2013. The grand global challenges and the transformation to sustainable societies – A communiqué.
Brown, Valerie A., Harris, John A., & Russell, Jacqueline Y. (eds), 2010. Tackling Wicked Problems Through the Transdisciplinary Imagination. Earthscan.
Eisenstein, Charles, 2018 (2013). Krásnější svět je možný, naše srdce to ví. Maitrea.
Laszlo, Ervin, 2017. Vision 2020: Reordering Chaos for Global Survival. Routledge.
Lorimer, David, 2011. A New Renaissance: Transforming Science, Spirit, and Society. Floris Books.
Pinker, Steven, 2018. Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress. Viking.
Roszak, Theodore, 2009. The Voice of the Earth. 2nd edition, Phanes Press.
Scharmer, C. Otto, 2016. Theory U: Leading from the Future as it Emerges. 2nd edition. Berrett-Koehler.